Quantex GmbH
DE RUEN

Downloads

Desktop Betriebssysteme

Windows 64 bit

Datei Datum Größe
1911201235Beta.x64.exe 2019-11-20 13:46:32 45 Mb
1911191053Beta.x64.exe 2019-11-19 17:04:41 45 Mb
1911190258Beta.x64.exe 2019-11-19 09:09:58 45 Mb
1911110400Beta.x64.exe 2019-11-11 10:11:13 45 Mb

Windows 32 bit

Datei Datum Größe
1911201235Beta.x86.exe 2019-11-20 13:46:32 43 Mb
1911191053Beta.x86.exe 2019-11-19 17:04:41 43 Mb
1911190258Beta.x86.exe 2019-11-19 09:09:58 43 Mb
1911110400Beta.x86.exe 2019-11-11 10:11:13 43 Mb

Mac OSX 10.6 oder später

Datei Datum Größe
1911201235Beta.pkg 2019-11-20 13:46:32 62 Mb
1911191053Beta.pkg 2019-11-19 17:04:41 62 Mb
1911190258Beta.pkg 2019-11-19 09:09:59 62 Mb
1911110400Beta.pkg 2019-11-11 10:11:13 62 Mb

Ubuntu 12 oder später

Datei Datum Größe
1911201235Beta.amd64.deb 2019-11-20 13:46:33 44 Mb
1911191053Beta.amd64.deb 2019-11-19 17:04:42 44 Mb
1911190258Beta.amd64.deb 2019-11-19 09:09:59 44 Mb
1911110400Beta.amd64.deb 2019-11-11 10:11:13 44 Mb

Debian ARM 7

Datei Datum Größe
1911201235Beta.arm.deb 2019-11-20 13:46:33 42 Mb
1911191053Beta.arm.deb 2019-11-19 17:04:42 42 Mb
1911190258Beta.arm.deb 2019-11-19 09:09:59 42 Mb
1911110400Beta.arm.deb 2019-11-11 10:11:14 42 Mb

Modile Betriebssysteme

iOs v. 10 oder höher

Download on the App Store
Datei Datum Größe
1911201235.ipa 2019-11-20 17:22:16 64 Mb
1911191053.ipa 2019-11-19 18:44:54 64 Mb
1909192208.ipa 2019-09-20 12:46:49 62 Mb
1909131550.ipa 2019-09-14 10:23:53 61 Mb

Android v. 4.3 oder höher

Get it on Google Play
Datei Datum Größe
1911201235.apk 2019-11-20 17:30:29 113 Mb
1911191053.apk 2019-11-19 18:41:44 113 Mb
1909192208.apk 2019-09-20 11:56:58 105 Mb
1909131550.apk 2019-09-14 10:25:35 104 Mb